advertentie Boekhouden

logo kbo lelystad

Wij zijn op zoek naar mensen met talenten, dus naar u!

U wilt uw talenten toch niet laten invriezen?

Houd ze soepel en in beweging.

Bij ons krijgt u alle kans er iets mee te doen.

Grijp die mogelijkheid en u maakt ons er blij mee..

 
De Katholieke Bond van Ouderen, kortweg KBO, is landelijk de grootste organisatie van en voor senioren. Zij zet zich in voor het welzijn van senioren en voor hun participatie, integratie en gelijkwaardigheid in de samenleving. We willen immers ook als senioren erbij horen, actief en zinvol bezig kunnen zijn en kunnen meepraten en meebeslissen op allerlei terreinen. De KBO behartigt de belangen van senioren op plaatselijk, provinciaal, en landelijk niveau. Maar ze organiseert ook talrijke activiteiten om senioren midden in de samenleving te houden. En talrijke vrijwilligers zorgen voor ondersteuning, bijstand en advisering van leden. De KBO kent veel actieve plaatselijke afdelingen.


KBO Lelystad is zo’n afdeling. Het bestuur is enthousiast bezig om in Lelystad invulling te geven aan bovenstaande doelstellingen. We hebben 475 leden. We zouden ook u graag lid willen maken. Wat heeft de KBO u te bieden?


BELANGENBEHARTIGING

We leven in een wereld die steeds meer verzakelijkt, een wereld waarin het eigenbelang vaak de boventoon voert. Wij, 55-plussers, willen verzekerd blijven van een welvarend bestaan; …….ons welzijn moet iedereen ter harte gaan. Daarom is het van belang dat ouderen hun krachten bundelen. De Unie KBO heeft invloed en wordt gehoord door overheid en politiek. De Unie KBO zorgt ervoor, samen met de andere ouderenbonden dat onze belangen o.a. op het punt van inkomen, koopkracht, gezondheidszorg, passende huisvesting, veiligheid, mobiliteit, welzijn, educatie worden behartigd. Ook in Lelystad participeren we daartoe in allerlei overlegstructuren. Mede door de vergrijzing komen de belangen van senioren steeds meer onder druk te staan. Voor een goede belangenbehartiging is een grote achterban van belang, immers hoe meer leden hoe meer we kunnen bereiken.


DIENSDIENSTVERLENING VOOR LEDEN

Als lid kunt u gebruik maken van de vrijwillige ouderenadviseurs en belastingsconsulenten van KBO Lelystad. Zij kunnen u helpen bij vragen over formulieren, regelingen, belastingen, enz. Landelijk is er een gezondheidstelefoon voor vragen over gezondheidszorg, een juristenteam voor financiële en economische vragen, en informatieve brochures, boekjes en folders over talrijke actuele seniorenzaken.


STEVIGE KORTINGEN VOOR LEDEN

De Unie KBO heeft een landelijk 15Plus kortingssysteem waarbij KBO-leden van 15% korting profiteren op allerlei producten en diensten. Regelmatig komen er catalogi met nieuwe producten en diensten. In het katern van bijgevoegde Nestor leest u er meer over.

De Unie KBO heeft voor haar leden een collectieve zorgverzekering voor senioren met Zilveren Kruis Achmea afgesloten met vele voordelen. Leden ontvangen een forse korting op de verplichte keuringskosten (€30, - i.p.v. €72, -), voor de verlenging van het rijbewijs voor mensen van 70 jaar en ouder.


INFORMATIE/VOORLICHTING

We organiseren regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten, vaak samen met andere bonden, over actuele senioren onderwerpen b.v. over het nieuwe zorgstelsel, woonmogelijkheden voor senioren. Daarbij komen ook onderwerpen aan de orde als zinvol ouder worden, voorkomen van eenzaamheid, zorg in balans, etc., waarbij onze katholieke achtergrond een rol speelt.

U ontvangt maandelijks gratis het landelijke blad Nestor en het plaatselijke bulletin. 


CURSUSSEN

Regelmatig organiseren we cursussen zoals nu over “leren genieten van kunst”, over leren omgaan met ouder worden, over computergebruik. Daarnaast zijn er leerzame middagen over o.a. de geschiedenis van de polder, bezoek aan de rechtbank, etc. Zie programma bij activiteiten .
 

ONTSPANNING

Maar voor wie daar behoefte aan heeft is er ook aandacht voor contact en ontspanning. Elke maandagmiddag is er voor belangstellenden een soosmiddag in het Trefcentrum. U kunt er een praatje maken, kaarten, een spelletje doen, biljarten, etc. Zo wordt ook een kerstmiddag, etc. georganiseerd.

Ook worden activiteiten zoals uitstapjes naar interessante bedrijven en instellingen in de omgeving, etc. georganiseerd. Zie bijgevoegd programma .


MAAR IK VOEL ME NOG TE JONG

Veel senioren hebben een verkeerd beeld van de KBO. Vaak denkt men dat het vooral voor echt ouderen is en dat het vooral op ontspanning gericht is. Niets is minder waar. Het gaat juist om belangenbehartiging, om voorlichting, om dienstverlening. Er zijn veel jonge leden van 55-65 jaar.

Als jonge senior hebt u misschien nog geen behoefte aan ontspanning maar die tijd komt ooit wel. Wij zijn er van overtuigd dat geven en nemen bij elkaar horen. Als je jonger bent kun je meer geven, later zul je wat meer nemen. Mogelijk hebt u capaciteiten die u wilt gebruiken en dat kan zeker binnen de KBO.

De contributie bedraagt op dit moment slechts € 20, - per persoon per jaar.
We hopen ook u als lid van de KBO afdeling Lelystad te mogen begroeten.

U kunt uw gegevens invullen onder de knop lid worden en wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

COMMISSIES

Lief en leed.
We proberen bij lief en leed en bij kroonverjaardagen een kaartje te sturen. Echter we zijn niet altijd op de hoogte van ziekte, jubileum, etc. Daarom graag doorgeven van uzelf en van andere leden.

Contactmiddagen.
Elke maandag is er in het Trefpunt een contactmiddag met klaverjascompetitie, rummikuppen, sjoelen, biljarten, etc.) voor leden. Tevens wordt er een kerstmiddag, nieuwjaarsbijeenkomst, uitstapjes, etc. georganiseerd.

Activiteiten/jaarprogramma.
Deze werkgroep zorgt ervoor inzicht te krijgen en te houden in de wensen van de leden en organiseert op basis daarvan een passend activiteitenaanbod met cursussen, informatiemiddagen, excursies, etc.

Bezorging WijSr.
10 keer per jaar wordt het blad WijSr met daarin een bulletin van KBO Lelystad verspreid. Ca 20 bezorgers zorgen voor de verspreiding

Belastinghulpen.
Mensen met allen AOW en een klein pensioen kunnen vaak ( o.a. bij hoge ziektekosten, etc.) belasting terugvragen. Voor hulp bij terugvragen van belasting en advies bij fiscale zaken kan men terecht bij onze belastingadviseurs.

Ouderenadviseurs
Vrijwillige ouderenadviseurs zijn opgeleid om ouderen te adviseren bij allerlei problemen op het terrein van participatie, wonen, zorg, mobiliteit en welzijn en ze te helpen oplossen of de weg te wijzen naar de juiste instanties.

Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties Lelystad (OSOL)
De plaatselijke belangenbehartiging gebeurt meest in samenwerking met de andere ouderenbonden in het OSOL. Zo heeft het OSOL regelmatig overleg met de wethouder voor ouderenzaken. Ook het KBO is hierin vertegenwoordigd.