Ledenmutaties

Als nieuwe leden mogen wij verwelkomen: mevr. L. Purperhart en

dhr. M. van Spaendonk.

Wij wensen u een fijne tijd toe en ontmoeten u graag bij een van onze activiteiten.

 

Een bericht van overlijden ontvingen wij van mevr. G.A.M. Spitteler-Bron en mevr. C.A. Macrander-Blom.

Wij wensen hun dierbare naasten, familie en vrienden veel sterkte de komende tijd.

Het Bestuur

 

 

 

 

 

 

Kennismaking met nieuwe KBO leden

Naam:           Wil en Rienus Roos

Leeftijd:                 beiden 75 jaar

Beroep:         Wil: werkzaam in Bijzondere Gezinszorg en later als doktersassistente

Rienus: 40 jaar gevlogen als purser bij de KLM

Hobby’s:                 Wil: als vrijwilliger in de organisatie van het Almeers Operakoor

Rienus: zingen in het Almeers Operakoor

Beiden: icoon schilderen en reizen

Woonachtig:  komend uit Huizen in Almere sinds 2005, sinds 1 jaar op prachtige plek met uitzicht op het Weerwater en we hebben het heel erg naar ons zin!

Leefsituatie:  1 dochter in Almere en 2 kleinkinderen

1 dochter in Uithoorn en 2 kleinkinderen

KBO lid omdat:        Van huis-uit KBO meegekregen, willen mensen ontmoeten

zoals onlangs op het kerstdiner van de KBO

Bijdrage aan KBO: we komen nu al tijd te kort met oppassen, hobby’s en reizen,

misschien dat we later iets voor de KBO kunnen betekenen.

Wim Kanis

 

 

 

 

Oproep voor het starten van een Leesclub

In de vorige Bijsluiter heb ik geschreven over het starten van een Leesclub. Ik heb aan belangstellenden gevraagd zich bij mij op te geven. Tot nu toe heb ik enkele aanmeldingen ontvangen, maar nog te weinig om hiermee te beginnen.

Leest u graag en vindt u het leuk om uw leeservaringen met anderen te delen? Geef u dan alsnog op, u krijgt er vast geen spijt van. Het is niet alleen bedoeld voor leden van de KBO, ook uw vrienden of familie zijn van harte welkom.

U kunt contact opnemen met Corrie Kanis (corrie.kanis@gmail.com) of via 036 5312760

Corrie Kanis

 

 

 

Felicitaties

 

Alle jarigen van de maand maart feliciteren wij van harte en wensen wij een fijne verjaardag toe.

“Verjaren is vergaren van wijsheid en geduld, dingen om te bewaren, tot het leven is vervuld.”

Het Bestuur

 

 

Aangifte Inkomstenbelasting 2019

Nu het jaar 2019 achter ons ligt, is ook weer tijd om aangifte te gaan doen aan de belastingdienst. Voor sommigen onder ons zal dat de mogelijkheid zijn om wat geld terug te krijgen van de belastingdienst en anderen zitten helemaal niet op een belastingaanslag te wachten, want ze weten, dat wordt bijbetalen.

In ieder geval zullen allen die van de belastingdienst een oproep hebben gekregen om aangifte te doen, dit tussen 1 maart en 30 april van dit jaar moeten doen. Gaat het u niet lukken om dat binnen die periode te doen vraag dan tijdig uitstel aan, in ieder geval voor 1 mei a.s. U heeft dan altijd uitstel tot 1 september a.s.

Hoeft u geen verplichte aangifte te doen, onderzoek dan toch even of u wellicht geld kunt terugkrijgen van de belastingdienst. Vooral als u niet zo’n hoog inkomen heeft, maar het afgelopen jaar veel ziektekosten zelf heeft moeten betalen of veel giften aan goede doelen heeft gedaan (bv een flinke gift t.b.v. de nieuwe kerk in Almere) is de kans daarop reëel aanwezig. Echter u krijgt alleen geld terug als u daarvoor aangifte heeft gedaan. U bent voor deze aangiftes niet gebonden aan de hierboven genoemde periode. U heeft hiervoor in feite nog 5 jaar de tijd. Daaruit mag u ook concluderen dat als er nog wat te halen is uit voorafgaande jaren, u ook daarover nog aangifte mag doen.

 

Belastingservice van de KBO-afdeling Almere

Moet u of wilt u aangifte inkomstenbelasting doen over 2019, maar ziet u daar erg tegenop of voelt u zich niet in staat om dat goed te doen, dan kunt u een beroep doen op onze belastingservice. Vier leden van onze KBO-afdeling staan voor u klaar om u te helpen bij het doen van aangifte inkomstenbelasting. Het gaat hier om ervaren mensen die jaarlijks gedurende twee dagen worden bijgeschoold, zodat hun kennis up-to-date is.

Als u hulp vraagt en u heeft dat het afgelopen jaar ook gedaan, dan heeft u inmiddels waarschijnlijk al een machtigingscode ontvangen ten behoeve van uw invuller. Houd de machtigingscode gereed wanneer u uw belastinginvuller benadert, dan kan hij/zij deze code activeren en gebruiken om uw ‘vooraf ingevulde belastinggegevens’ te benaderen. Vraagt u voor het eerst om hulp houdt dan uw Burgerservicenummer en uw geboortedatum gereed, dan kan de belastinginvuller t.b.v. u een machtiging aanvragen.

Namens de belastingservice KBO-Almere zijn de invullers:

Naam                    Telefoon               Stadsdeel

Mw. I.F.R. Korte    06 -231 886 10                 Stad

Dhr. C. Hoogland   06-480 891 85                  Haven

Dhr. J.L. Hollander          036-529 5374          Buiten

Dhr. P.P.J. Baede  036-536 3620                   Stad

 

Leden die een vaste invuller hebben kunnen zich tot deze invuller wenden. Gaat u voor de eerste keer invulhulp vragen, richt u zich tot een invuller in uw eigen stadsdeel. U betaalt aan de invuller een vergoeding voor de door haar/hem gemaakte kosten.

 

Huurtoeslag

Mogelijk kunt u profiteren van een verruiming van de inkomensgrenzen bij het aanvragen van huurtoeslag over 2020. Er zijn altijd harde grenzen geweest van het maximum inkomen waarbij u huurtoeslag kon krijgen. Deze grenzen zijn nu flexibel gemaakt. Is uw inkomen boven de grens waarbij u huurtoeslag zou krijgen dan krijgt u het nu wellicht wel, zij het wel minder als personen met een lager inkomen, maar toch laat dit niet lopen.

De grenzen van de maximum huur (€ 737,15) en de voorwaarde dat u geen belasting over vermogen in box 3 dient te betalen zijn wel gehandhaafd. Voor hulp kunt u zich ook in deze wenden tot één van onze belastinginvullers. Dit geldt ook voor aanvragen zorgtoeslag. 

Team KBO-belastingservice      

 

 

 

Tijd voor een Actieplan Ouderenregelingen!

Ouderen maken lang niet altijd gebruik van hun recht op sociale regelingen. De Tweede Kamer nodigt KBO-PCOB en andere organisaties uit voor een gesprek over onderbenutting van ouderenregelingen.

Directeur Manon Vanderkaa: “Senioren zijn liever voorzichtig en hebben soms gevoelens van trots en schaamte. Maar niemand hoeft in Nederland onder het sociaal minimum te zakken. Het is daarom tijd voor een Actieplan Ouderenregelingen.”

 

De Algemene Rekenkamer toonde aan dat tienduizenden gepensioneerden geen aanvulling op hun AOW ontvangen, terwijl ze daar wel recht op hebben. Blijkbaar weten veel oudere Nederlanders de weg niet te vinden naar regelingen die een bescherming moeten bieden tegen een te laag inkomen. Daarom vindt KBO-PCOB het belangrijk te kijken naar verbetering van de koopkracht-regelingen. Randvoorwaarde voor een nieuw stelsel is wel dat senioren die nu een beroep doen op toeslagen of regelingen zoals de AIO, er in een nieuw stelsel niet op achteruit gaan.

 

Peiling

Recent vroeg KBO-PCOB onder haar achterban of ze bekend zijn met de AIO als sociale voorziening. De uitkomsten waren veelzeggend: ruim 80% wist niet wat het was. Onbekendheid met de AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen) is een groot probleem. De voorziening is bedoeld als bescherming tegen armoede bij senioren die anders onder het sociaal minimum dreigen te raken. Een risico dat bovendien toeneemt boven de 85 jaar, als de zorgkosten vaak snel stijgen.

 

Manon Vanderkaa: “Waar wij kunnen, zullen wij als KBO-PCOB via onze vereniging en vrijwilligers informatie blijven geven aan senioren over de AIO en andere voorzieningen. Maar de overheid kan, en moet, nog verdere stappen zetten. Daarmee is het tijd voor een Actieplan Ouderdomsregelingen!”

 

Voorstel tot Actieplan voor betere benutting van ouderenregelingen:

Ø  Monitor jaarlijks het niet-gebruik van ouderdomsregelingen.

Ø  Doe onderzoek naar verbetering van de koopkrachtregelingen. Bijvoorbeeld via inkomensafhankelijke arrangementen of (uitkeerbare) heffingskortingen.

Ø  Doe onderzoek naar de belemmeringen die de uitwisseling van noodzakelijke gegevens nu nog onmogelijk maken en naar manieren om deze belemmeringen weg te nemen. Al dan niet via een bestandsvergelijking, of het toekennen van een wettelijke taak aan het SVB om te voorkomen dat ouderen onder het sociaal minimum terecht komen. Zorg vervolgens voor het daadwerkelijk opheffen van deze belemmeringen, zodat zoveel mogelijk senioren krijgen waar ze recht op hebben.

Ø  Onderbenutting is groter dan niet-gebruik van AIO alleen: ook andere toeslagen, compensaties en mogelijkheden (denk aan kwijtscheldingen) zijn bij veel senioren niet bekend en daarmee onbenut. Dit kan tot gevolg hebben dat senioren onder het sociaal minimum terecht komen en noodzakelijke kosten gaan mijden (denk aan preventie en zorg). Werk daarom samen met seniorenorganisaties die dichtbij ouderen staan. En die de ‘levenswijzigingen’ goed kennen die gepaard gaan met verandering van inkomen en/of vermogen.

 

KBO-PCOB staat klaar om samen met het ministerie en de SVB dit Actieplan handen en voeten te geven.

Op deze manier kunnen we samen voorkomen dat een volgend Rekenkamerrapport weer leidt tot dezelfde zorgwekkende nieuwskoppen als nu: ‘Veel ouderen onder bestaansminimum omdat ze aanvulling AOW niet krijgen’.

Uit de nieuwsbrief van KBO-PCOB

 

 

 

 

 

40-dagentijd

In onze jeugd hadden we het altijd over de Vastentijd die we invulden met het bekende ‘snoeptrommeltje’ dat je dan in het weekend of pas met Pasen zelf mocht openmaken en de inhoud opeten.

Maar ja, tijden veranderen, we worden ouder en vinden een nieuwe invulling aan het ‘vasten en onthouden’ in de aanloop naar Pasen.

De een neemt zich voor om minder of niet te snoepen en/of snacken, een ander doet mee aan het initiatief dat de KBO een aantal jaren geleden nam om veertig dagen geen alcohol te drinken. Dit omdat uit onderzoek gebleken was dat het drankgebruik onder senioren een (groot) probleem ging worden.

De campagne eromheen bleek succesvol en wordt nu jaarlijks herhaald.

 

40 dagen zonder alcohol, durft u het aan?

Vanaf woensdag 26 februari is de actie ‘40 dagen geen druppel’ gestart, in samenwerking met IkPas.
Tijdens deze actie, die duurt tot Pasen, drinkt u geen alcohol. Dat kan een pittige opgave zijn, maar misschien gaat het u heel makkelijk af.
Een periode geen alcohol geeft inzicht in de positieve effecten, zoals beter slapen en een fitter en alerter gevoel. Wilt u ook ervaren wat een periode zonder alcohol met u doet? Ga de uitdaging aan en meld u aan bij KBO-PCOB.

 

Noot van de redactie: aanmelden is niet verplicht; u kunt het ook individueel doen.


 

 

 

Jezus' grote liefde

 

 

Niemand heeft ooit grotere liefde

dan hij die zijn leven geeft

en wil sterven voor een ander

opdat die een toekomst heeft.

 

Zó heeft Jezus onze Redder

Zichzelf geofferd voor iedereen

en nooit heeft Iemand met zoveel liefde

dit gedaan, nee niet één!

 

Zijn eeuwige trouw en compassie

overstijgt zelfs ons verstand,

hangend aan dat kruishout

reikt Hij ons Zijn doorboorde hand.

 

Smekend vraagt Hij om te komen,

zondeloos en vlekkeloos Lam,

Hij kocht ons vrij met Zijn leven

en onze zonden op Zich nam.

 

Jezus heeft zo'n diepe liefde,

daarom aanvaard Zijn offerdood,

in ruil schenkt Hij je eeuwig leven,

Zijn genade is oneindig groot!

 

Els Hengstman-van Olst

 

 

 

Bron: www.gedichtensite.nl