Naar U

 

Dit is de eerste schuchtere groei

Een zich ontplooien naar het licht

Eén is van liefde en geduld

De tijd vervuld

Dan staat mijn stille tuin in bloei

En elk aandachtige bloemgezicht

Is toe gericht naar U

 

Ida Gerhardt

 

 

 

Van de Voorzitter

Op 15 mei jl. is er een vergadering geweest van de KBO Flevoland. In dit overlegorgaan zitten alle lokale KBO-voorzitters van Flevoland, om te komen tot afstemming van het beleid in deze provincie en dat gaat in een ongedwongen sfeer en met respect voor elkaar.

Op de agenda stond het uitgebreide concept-rapport over hoe het verder gaat met de KBO-PCOB landelijk, maar ook lokaal.

In de diverse lokale afdelingen wordt heel verschillend omgegaan met die samenwerking. Hier in Almere gaat dat maar moeizaam helaas, maar het moge duidelijk zijn dat vergaderingen van de PCOB anders starten dan onze bijeenkomsten in de Lichtboog.

De culturele verschillen zullen duidelijk zijn.

 

Ook is in een rapport, gepresenteerd door een ingehuurde kracht, duidelijk gemaakt dat er grote verschillen van inzicht zijn onderling binnen de KBO en dat is jammer om te constateren. Immers het gaat erom dat we gezamenlijk opkomen voor onze achterban en dingen voor elkaar moeten krijgen in het belang van de leden die wij vertegenwoordigen. Zeker op lokaal niveau. Van hogerop in de organisatie mag verwacht worden dat zij opkomen voor onze belangen op provinciaal gebied; ook in Den Haag dus.

 

Er is nog veel overleg nodig om de neuzen één kant op te krijgen. Uitgangspunt dient altijd te zijn de belangen van u, in de breedst mogelijke vorm, op de juiste wijze duidelijk te maken bij alle bestuurders die aan een touwtje kunnen trekken om het beleid gestalte geven.

Met vriendelijke groet,

Jacques Raadschelders

 

 


 

Van de Redactie

Voor de statistici onder ons willen we, zoals gewoonlijk, beginnen met het weer. We kunnen wel zeggen dat Koningsdag vrij koud en nat was. En de eerste 14 dagen van de maand mei mogen best knudde genoemd worden. Hadden we bijna de winterkleding in de mottenballen gelegd, er waren dagen dat de trui en winterjas toch nog even in ere werden hersteld.

 

*   Uit de pers hebben we vernomen dat de gemeente Almere in het jaar 2018 1,2 miljoen euro heeft overgehouden en dat terwijl er bij de senioren zoveel wensen liggen beginnend bij goedkoper openbaar vervoer.

*   Ook lazen we dat de KBO-PCOB een petitie heeft gestart met de kreet: “Maak parkeren voor ziekenhuisbezoek betaalbaar”. Dat is inderdaad uit de hand gelopen, maar terugdraaien van de tarieven zal niet simpel zijn. Volhouden!!

Bij de uitdrukking ‘volhouden’ komt bij ons naar boven dat de voorzitter van de KBO in 2018 heeft toegezegd actie te voeren richting gemeentebestuur van Almere voor een redelijke verdeling van de afvalstoffenheffing wat voor alleenstaande of een twee- persoonshuishouden voordeliger zal uitvallen. We hebben inmiddels de aanslag over 2019 van de gemeente binnen en … er is niets veranderd.

*   Telkens weer blijkt, dat de mogelijkheid om gebruik te maken van de onafhankelijke cliëntenondersteuner jammer genoeg nog steeds onvoldoende bekend is. Nou lezen wij in de Bijsluiter van augustus 2018 op blz. 4 dat het bestuur van de KBO ernaar streeft om een boekje samen te stellen met belangrijke informatie over vragen ten aanzien van hulpvragen. Hopelijk kunnen we dit nog dit jaar tegemoetzien?

*    De Vereniging van Nederlands Gemeenten dreigt richting ‘Den Haag’ zowel de Jeugdzorg als de Psychiatrische zorg terug te brengen onder verantwoordelijkheid van Den Haag. Dit omdat de gemeenten te weinig geld krijgen. Misschien ook wat voor de ouderenzorg? 

*  Tenslotte kunnen we u melden dat de bouw van een geheel nieuwe RK kerk in Muziekwijk van start is gegaan.

*   Op 9 juni vieren we Pinksteren. Voor velen is dit het startsein van het kampeerseizoen. Maar wij christenen weten dat er meer is en daar schrijft Wim van Putten een stukje over.

*   Bovendien zal Ingeborg Korte de Zomerschool voor Senioren onder uw aandacht brengen.

*  Wim Kanis herinnert aan de Vredeswandeling in september in zijn verhaal ‘Hoe doe ik mee’.

*    Senior-Live heeft een interessant artikel ingestuurd over diverse aspecten rond veilig internetten.

 

En verder weer de vaste rubrieken van voorzitter, agenda, evenementencommissie, e.d.

Wij wensen u weer veel leesplezier en fijne feestdagen!

De redactie

 

 

Van de Penningmeester

Automatische incasso

Hierbij deel ik voor de goede orde mee dat bij degenen onder u die een automatische incasso hebben afgegeven voor het betalen van de contributie, deze automatische incasso per 31.05.2019 plaats zal vinden.

 

Inmiddels heeft 64% (424 van de 662 leden) een automatische incasso afgegeven waar het bestuur cq ondergetekende u bij deze ook voor wil bedanken. Want in plaats van meer dan een 1.000 handelingen te moeten verrichten voor het invoeren van de gegevens in de leden-/financiële administratie, kan uw penningmeester zijn aandacht richten op belangrijkere zaken welke u als lid ten goede komen.

Bijvoorbeeld: sinds eind vorig jaar zijn uw OCO’s (onafhankelijke cliëntondersteuners – waaronder uw penningmeester) regelmatig bezig met gesprekken inzake de huishoudelijke hulp welke voor de nodige resultaten bij verschillende leden hebben gezorgd.

Daarnaast zal, als u een automatische incasso hebt afgegeven en u in de periode t/m eind mei komt te overlijden, uw contributie voor dat jaar kwijtgescholden worden. Uiteraard moet uw familie dat wel melden maar dat kan ook later gebeuren zodra de gelegenheid daarvoor aanwezig is.

Claude Hoogland

 

 

Op zondag 9 juni vieren we Pinksteren

U kent het verhaal: ‘De apostelen hadden zich, min of meer uit angst voor represaille, in een gebouw teruggetrokken want zij waren immers de volgelingen geweest van die man Jezus en eerder al was Petrus zo onder druk gezet dat hij zelfs ontkende (3 maal gekraai van de haan) dat hij een volgeling van Jezus was.

Vanaf Pasen, totaal 50 dagen dus, zaten de apostelen daar al, maar God greep in en stuurde op een bijzondere wijze de Heilige Geest waardoor de angst onder de apostelen verdween. Het negatieve sloeg om naar het positieve en zij gingen op pad om de leer van hun Meester te verkondigen.

Men zegt dan ook wel eens gekscherend: ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’ en dat komt omdat Pinksteren niet los te koppelen is van Pasen en Hemelvaart.

 

Nu is het aan ons om vanaf het Pinksterfeest verder te gaan tot aan de Advent die dit jaar begint op zondag 1 december. Deze ‘tussenperiode’ is een geweldige tijd om te lezen en te luisteren naar de verkondiging van de Heer en kerkelijke feesten te vieren. Direct na Pinksteren valt bijvoorbeeld al het feest van Bonifatius en later het feest van de heilige Drie-eenheid: Vader, Zoon en heilige Geest.

Zo kent u vast nog wel het gebed: ‘Kom heilige Geest, vervul de harten van de gelovigen. Zend uit uw Geest en alles zal herschapen worden.’ Van het laatste is niet veel terecht komen, maar dat doen de mensen zichzelf aan.

Pinksteren is een feest van alle christenen en ik beschouw het een geestelijke bagage dat je ‘ongemerkt bij je draagt’ en op gezette tijden, desgewenst, aanroept. 

Uit mijn jeugd kan ik me nog de woorden herinneren “ontvang de Heilige Geest “en “van wie je de zonde vergeeft, hun zijn het vergeven” Maar deze woorden zijn niet alleen bedoeld voor de voorgangers, zij zijn ook tot ons allen gericht! Wij kunnen ook vrede brengen en vergeving schenken richting onze naasten, al zullen we daar soms wel eens moeite mee hebben.

Maar dan kunnen we onze ‘antennes’ richten op de werking van de heilige Geest, God, “Die er altijd is”, aldus Handelingen 2.

Gezellige Pinksterdagen gewenst!                                   Wim van Putten

 

 

 

 

PINKSTEREN

 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!

God, laat mij voor uw aangezicht,

geheel van U vervuld en rein,

Naar lijf en ziel herboren zijn.

 

Schep, God, een nieuwe geest in mij,

Een geest van licht, zo klaar als Gij;

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt

en ga de weg die U behaagt.

 

Wees Gij de zon van mijn bestaan,

dan kan ik veilig verder gaan,

tot ik U zie, o eeuwig Licht,

van aangezicht tot aangezicht.

Oud Pinksterlied