KBO Flevoland stelt zich ten doel:

 

 

Ertoe bij te dragen dat welzijn, participatie, integratie en gelijkwaardigheid van senioren binnen de samenleving daadwerkelijk gestalte krijgt.
De KBO Flevoland plaatst zich in de christelijke, sociale traditie en legt prioriteiten daar waar ouderen door maatschappelijke ontwikkelingen in kwetsbare posities raken of dreigen te raken.

KBO Flevoland wil die senioren verenigen die de uitgangspunten van de KBO Flevoland herkennen en onderschrijven en die op grond daarvan verantwoordelijkheid willen nemen voor de samenleving als geheel en voor het welzijn van senioren in het bijzonder. De bond wil opkomen voor zowel de materiële als geestelijke belangen van senioren, opdat zij in staat zijn zelf keuzes te maken om zinvol oud te kunnen worden.

De katholieke identiteit, van waaruit de KBO Flevoland haar doelen formuleert en uitwerkt, heeft te maken met geloven, maar evenzeer met geschiedenis en cultuur. Deze identiteit komt tot uiting in de wijze waarop men met elkaar omgaat. Identiteit heeft te maken met herkenning van waarden, zoals zorgzaamheid en omgangsvormen; kortom met al datgene wat maakt dat men zich thuis kan voelen.

De KBO Flevoland wil daarom een organisatie zijn die voorwaarden schept voor de afdelingen om aan ouderen ruimte te bieden waarin zij zich met elkaar verbonden weten. Ruimte waarin ouderen gestalte kunnen geven aan onderlinge sociale contacten en met elkaar kunnen spreken over vragen van leven en samenleven
.