Nieuwsbrief voor leden van KBO en PCOB

online lezen

7

2

 

KBO-PCOB Verenigingsnieuws voor leden KBO en PCOB

U leest de november-editie van de nieuwsbrief voor KBO- en PCOB-leden. Met deze maandelijkse nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van wat er speelt in onze vereniging. Ook informeren we kaderleden en andere vrijwilligers binnen de afdelingen, zodat zij hun achterban kunnen voorzien van actuele en relevante berichten.

In deze nieuwsbrief vindt u berichten in verschillende categorieën:
- Informatie en materialen waarmee u praktisch aan de slag kunt (groene knoppen)
- Informatie die voor leden en afdelingen van belang is (blauwe knoppen)
- Trainingen en activiteiten waarvoor u zich kunt aanmelden (rode knoppen)
En verder hebben we uiteraard nog een mooi ledenvoordeel en de actuele nieuwsberichten voor u. Veel leesplezier!

Ledenvoordeel

 

Profiteer van onze aantrekkelijke collectieve zorgverzekering

 

9

In 2019 betalen we allemaal meer voor de zorg en onze zorgverzekering. Vooral senioren hebben te maken met stijgende zorgkosten. Als lid van KBO of PCOB kunt u gebruikmaken van onze aantrekkelijke en voordelige collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis. Want samen zijn we goedkoper uit! 
De verzekering kent vele extra’s, exclusief voor KBO- en PCOB-leden. Bijvoorbeeld het Extra Aanvullend KBO-PCOB-pakket met onder andere zes extra behandelingen fysiotherapie, hulp van de zorgcoaches van Zilveren Kruis en vergoeding voor de verplichte rijbewijskeuring. Overstappen is heel gemakkelijk.

17

Bekijk alle voordelen

25

 

Lokale belangenbehartiging: Mijnkwaliteitvanleven.nl voor meer seniorvriendelijk beleid in uw gemeente

 

5

Lokale belangenbehartigers van KBO-PCOB werken steeds vaker met de gemeenterapporten van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Ze gebruiken de uitkomsten bijvoorbeeld om in gesprek te gaan met de gemeente, een woningstichting, WMO-raad of zorginstelling. Beleidsmedewerker Miranda Wesselink vertelt in een interview over de vragenlijsten van Mijnkwaliteitvanlevenl.nl en de mogelijkheden voor lokale belangenbehartiging. “Wat is belangrijk voor je? Wat is voor jou kwaliteit en waar heb je hulp bij nodig? Met mensen praten over die onderwerpen levert mooie inzichten op.”

16

Lees meer

24

Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis stopt, vraag lokaal aandacht voor kwaliteitscriteria

 

8

Goede seniorvriendelijke ziekenhuiszorg is een van de speerpunten van KBO-PCOB. Daartoe riepen we in 2013 het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis in het leven, dat we in 2013, 2015 en 2017 uitreikten aan ziekenhuizen. Helaas stopt het keurmerk vanaf 2019. Bent u lid van de cliëntenraad van een ziekenhuis? Dan vragen we u de kwaliteitsaspecten ook bij uw ziekenhuis onder de aandacht te brengen.

15

Lees hier meer over

23

 

Dossier AVG: nieuwe versie brochure voor afdelingen

 

1

De AVG-brochure voor afdelingen is weer voor u vernieuwd. U vindt in deze geactualiseerde versie een item over het uitwisselen van leden-informatie tussen KBO- en PCOB-afdelingen in de ledenadministratie.

Meer informatie over de AVG leest u in het speciale dossier op onze website. Daar vindt u ook de vernieuwde brochure.

14

Naar het AVG-dossier

22

Trainingen en activiteiten

 

In gesprek over leven en sterven, hoe doe je dat?

 

6

Tijdens de inspiratiedag Grenzeloos leven op donderdag 1 november spraken veel leden hun waardering uit voor het feit dat binnen onze vereniging dit soort bijeenkomsten georganiseerd worden. Het gaat daarbij om bezinning, delen van ervaringen, zorgen, wensen en hoop. KBO- en PCOB-afdelingen kunnen juist op het vlak van zingeving elkaar inspireren en samenwerken. Dit kan mensen versterken om ook in eigen kring, met hun directe omgeving, in gesprek te gaan over ouder worden.

Op onze website leest u een terugblik op de Inspiratiedag. Misschien heeft u ook behoefte aan een bijeenkomst of gesprek over dit thema bij uw afdeling. KBO-PCOB biedt een dialoogmethode aan, waarbij u in een kleine groep onder leiding van een gespreksbegeleider praat over vragen en behoeften. Informeer bij het verenigingsbureau naar de mogelijkheden.

13

Lees de terugblik op de Inspiratiedag

21

Nu al werken aan goedgevuld zomerprogramma

 

4

Het lijkt nog ver weg, maar activiteiten voor de zomer worden nu voorbereid. Denk daarbij alstublieft na over het onderwerp ‘zomereenzaamheid. Dit onderwerp haalde afgelopen zomer het nieuws. Geconstateerd werd dat in de zomer met name senioren meer eenzaamheid ervaren. Juist in een periode waarin familie en vrienden op vakantie gaan, houden ook veel activiteiten een zomerstop. 
Het onderwerp krijgt landelijk aandacht in het plan Eén tegen eenzaamheid van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hij hoopt dat gemeenten en vrijwilligers elkaar vinden in lokale acties om eenzaamheid te voorkomen.
Ook KBO-PCOB maakt zich er sterk voor eenzaamheid te voorkomen. De lokale afdelingen zijn daarin belangrijke sociale netwerken. Heeft u ook behoefte aan activiteiten of wilt u eraan meewerken? Laat het uw afdeling weten of neem zelf het initiatief. We horen graag uw tips voor zomeractiviteiten!

12

Lees onze goede voorbeelden

20

Gezocht: regiocoördinatoren voor PCOB

 

3

U kunt goed luisteren, organiseren, verbinden en samenwerken. U bent graag de spin in het web  en u bent een echte doorzetter. U werkt graag met mensen en u bent goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden. U ziet er niet tegenop ziet om de vraagbaak te zijn van PCOB-bestuurders. Beschikt u over al deze eigenschappen? Dan zijn we op zoek naar u! KBO-PCOB is namelijk op zoek naar regiocoördinatoren voor verschillende regio’s: Achterhoek, Noord-Brabant West, Westerwolde-Oldambt in Groningen en Noord-Holland Zuid. Iets voor u? 

11

Lees meer over deze functie

19

Interessante actualiteiten voor u op een rij

Via onze website en het Magazine van KBO-PCOB houden we u op de hoogte van allerlei nieuws rondom de belangenbehartiging. Graag zetten we een paar interessante berichten van de afgelopen tijd voor u op een rij.
 
Voor afdelingen: niet alle leden van KBO en PCOB ontvangen deze nieuwsbrief. Wilt u de leden van uw afdeling toch informeren? Dan kunt u wellicht (een selectie van) onderstaande berichten in uw lokale afdelingsnieuwsbrief opnemen.

KBO-PCOB: betrek vrijwilliger bij geestelijke verzorging
Zware tijden voor oudere werkzoekenden
Let op bij oneerlijke telefonische verkoop
KBO-PCOB pleit voor herkenbare evacuatieliften bij brand
9 misverstanden over ons penisoen

10

Lees al ons nieuws

18

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van KBO of PCOB en heeft aangegeven dit bericht te willen ontvangen. KBO-PCOB Verenigingsnieuws is de digitale nieuwsbrief waarmee leden van KBO en PCOB op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de vereniging. Ook informeren we kaderleden en andere vrijwilligers binnen de afdelingen, zodat zij hun achterban kunnen voorzien van actuele en relevante berichten. KBO-PCOB Verenigingsnieuws verschijnt tien maal per kalenderjaar.

Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen van KBO of PCOB: niet alle leden van KBO en PCOB ontvangen deze nieuwsbrief. Daarom verzoeken we afdelingen om via de eigen kanalen (bijv. de lokale afdelingswebsite of nieuwsbrief) informatie die belangrijk is voor leden verder te verspreiden. U kunt lokale leden ook vragen zich aan te melden voor KBO-PCOB Verenigingsnieuws via
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven

Volg ons

Facebook

 

Twitter

 

Links naar
onze websites:

KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl

 

Seniorenorganisatie
KBO-PCOB

Europalaan 40
3526 KS Utrecht
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl

Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden

  

Ledenraadsvergadering KBO-PCOB 17 oktober 2018

online lezen

1

 

Betreft: Ledenraad KBO-PCOB 17 oktober 2018


In de ledenraad KBO-PCOB van 17 oktober stonden drie onderwerpen op de agenda: het vervolg van het traject KBO-PCOB vernieuwt, de verenigingskaternen in het Magazine van KBO-PCOB en de contributieafdracht aan het verenigingsbureau in 2019.

KBO-PCOB vernieuwt

Medio vorig jaar vroeg de ledenraad aan het bestuur om de volgende fase in het samenwerkingsproces van KBO en PCOB voor te bereiden. Overal in het land is enthousiaste samenwerking tussen KBO- en PCOB-afdelingen in ontwikkeling. De ledenraad wilde dat graag verder versterken, met ruimte voor afdelingen die dat niet willen.
Het bestuur stelde daarop voor om eerst na te gaan denken over de inhoudelijke strategie. Wat is een seniorenorganisatie in de toekomst? Hoe kunnen wij van betekenis zijn voor jongere senioren? Met instemming van de ledenraad is daarover eind vorig jaar een brede consultatie georganiseerd onder het motto ‘KBO-PCOB vernieuwt’. Overal in het land waren dialoogbijeenkomsten met leden en niet-leden. Ook via andere kanalen droegen mensen bij met ideeën en wensen.

Open beweging van actieve senioren

Een stuurgroep verzamelde de oogst van deze brede consultatie en stelde een advies op. KBO-PCOB gaat zich volgens het advies ontwikkelen richting een open beweging van actieve senioren die zich inzetten voor elkaar en voor de samenleving. Op die manier willen we bijdragen aan een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.
De ledenraad aanvaardde in maart jl. het advies van de stuurgroep KBO-PCOB vernieuwt als een groeidocument. Daarbij vroeg de ledenraad aan de stuurgroep onder meer om het advies verder uit te werken op het punt van de organisatievorm en financiering. In een vervolgadvies stelt de stuurgroep voor om op provinciaal/regionaal niveau ‘ondersteuningsnetwerken’ in te richten. Zij vormen de schakel tussen het lokale en landelijke niveau. Belangrijk zijn korte communicatielijnen en ruimte voor maatwerk.

Vervolgadvies

Het hierboven kort beschreven vervolgadvies van de stuurgroep stond in juni jl. op de agenda van de ledenraad. Het bestuur stelde toen voor om dat advies in september met afdelingsbesturen van KBO en PCOB en andere belangstellenden te bespreken. Op basis van de uitkomsten van die consultatieronde zou de ledenraad tot besluitvorming kunnen komen.
Bij een deel van de ledenraad bleek toen echter onvoldoende draagvlak te zijn voor dat procesvoorstel. Het bestuur besloot daarop zich nader te beraden over wat een goede vervolgstap kon zijn om te komen tot een toekomstbestendige vereniging.

Vernieuwing

Het bestuur heeft geconstateerd dat de noodzaak tot vernieuwing breed in de vereniging wordt onderschreven. Er is wel een zorgvuldig proces nodig om tot die vernieuwing te komen. Met name enkele provinciale KBO-bonden hebben zich tot nu toe onvoldoende gehoord gevoeld.
Het bestuur heeft daarom nu aan de ledenraad voorgesteld om eerst met de ledenraad zelf in gesprek te gaan over de toekomstige vereniging. In een werkconferentie zullen de ledenraadsleden met elkaar nadenken over verschillende vragen. Bijvoorbeeld: op welke punten bundelen we de krachten voor een sterk gemeenschappelijk beleid? Wat bieden we gemeenschappelijk aan bij wijze van dienstverlening? Wat is ‘vrije’ ruimte op provinciaal en/of lokaal niveau?
De ledenraad ging akkoord met dit voorstel. De werkconferentie vindt plaats onder leiding van de heer Theo Camps. De heer Camps begeleidde begin 2016 enkele bijeenkomsten van het bestuur ‘KBO-PCOB in oprichting’. Bovendien is hij bekend met vernieuwingsprocessen in verenigingen, onder meer vanwege zijn nauwe betrokkenheid bij het samenwerkings­proces van KRO en NCRV.
Het bestuur heeft voorgesteld om de werkconferentie begin november te houden. Te veel leden van de ledenraad bleken dan echter afwezig te zijn. Er wordt nu naar een andere datum vóór het einde van het jaar gezocht.

Verenigingskaternen magazine

Begin 2017 besloot de ledenraad dat de magazines van KBO en PCOB – Nestor en Perspectief – zouden opgaan in één gezamenlijk nieuw magazine. Daarbij is afgesproken dat in het hart van het magazine voor KBO- en PCOB-leden een eigen verenigingskatern zou komen, met het oog op de herkenbaarheid van de beide verenigingen.
Sinds het Magazine van KBO-PCOB er is, wordt veel waardering uitgesproken voor het nieuwe blad. In de ledenraad is echter ook steeds gevraagd of het geen tijd is om te stoppen met de aparte verenigings­katernen. Veel leden geven aan dat zij niet begrijpen waarom er aparte katernen zijn nu de samenwerking in KBO-PCOB zo sterk gestalte krijgt. Daarnaast willen veel KBO- en PCOB-afdelingen de bezorging gezamenlijk organiseren, en dat is lastig zolang er aparte katernen zijn.
De ledenraad heeft nu besloten met ingang van 2019 te stoppen met de aparte verenigingskaternen. In het magazine zal er ruimte zijn om aandacht te besteden aan initiatieven in KBO- en PCOB-verband. Die zijn ook interessant voor leden van de andere vereniging. Het Magazine van KBO-PCOB verzorgt daarmee de communicatie vanuit het geheel van de vereniging KBO-PCOB.
Onze vereniging kent daarnaast autonome verbanden, zoals plaatselijke afdelingen en provinciale KBO-bonden. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de communicatie met hun achterban en organiseren die via eigen kanalen. Veel afdelingen maken bijvoorbeeld een eigen nieuwsbrief en verspreiden die tegelijkertijd met het magazine. Daar verandert niets aan.

Contributieafdracht

De contributieafdracht naar het verenigingsbureau KBO-PCOB van de KBO en de PCOB ligt op een verschillend niveau. KBO-leden dragen minder af aan het landelijke niveau dan PCOB-leden. Daarbij moet wel worden aangetekend dat KBO-leden ook afdragen aan hun provinciale KBO-bond, maar dan nog is er een verschil. En nu de samenwerking tussen KBO en PCOB op plaatselijk niveau steeds hechter wordt, begint dat verschil te wringen.
Omdat we nog niet weten hoe de vereniging er in de toekomst uitziet (omdat het proces KBO-PCOB vernieuwt nog niet is afgerond), is 2019 een overgangsjaar. Op voorstel van het bestuur besloot de ledenraad de contributieafdracht van de Unie KBO en de PCOB in 2019 naar elkaar toe te laten bewegen.
Concreet wordt de contributieafdracht aan KBO-PCOB voor PCOB-leden €2,50 lager (naar €21,50 per lid en €38,50 voor een leefverband). De contributieafdracht vanuit de Unie KBO aan KBO-PCOB wordt €1,25 per lid hoger.
De ledenraad van de Unie KBO besloot aansluitend dat deze €1,25 in 2019 niet volledig wordt doorberekend aan de provinciale bonden. De contributieafdracht wordt – op basis van de prijsindexatie – verhoogd naar €8,99 per lid. Dat is een verhoging met €0,18 ten opzichte van de contributieafdracht in 2018. Het verschil per lid (€1,07) komt ten laste van de reserves van de Unie KBO.
De ledenraad stelt de contributieafdracht vast. KBO- en PCOB-afdelingen stellen zelf de hoogte van de contributie voor hun eigen leden vast.

NB.: U ontvangt dit bericht omdat u bij ons bekend bent als lid van KBO of PCOB. Als deze informatie onjuist blijkt te zijn, wilt u dat dan aan ons laten weten via een reactie op dit bericht? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Volg ons

Facebook

 

Twitter

 

Links naar
onze websites:

KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl

 

Seniorenorganisatie
KBO-PCOB

Europalaan 40
3526 KS Utrecht
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl

Reageren    |   Gegevens wijzigen   |   Afmelden